BlueTree Bloggartikkel

Fem måter nettverksmonitorering gir økt ROI

For å oppnå konkurransefortrinn og forbli konkurransedyktig er det velkjent at mangevirksomheter optimaliserer, effektiviserer og automatiserer en rekke av prosessene sine –deriblant IT- og nettverksinfrastrukturen.

Digital transformasjon er for de fleste en verdifull investering, og effektivisering av IT-infrastrukturen gir tydelige avkastninger for virksomheter. Vi oppsummerer fem måternettverksmonitorering gir økt ROI.

Bidragsyter til topplinjevekst

Nettverksmonitorering er en kombinasjon av flere aktiviteter. Å håndtere og overvåke nettverkinnebærer blant annet vedlikehold og oppgradering av utstyr, konfigurering, utvidelser ogendringer, samt. supportering. Bruk av nettverksmonitoreringsverktøy bidrar til å løse en rekketidkrevende oppgaver og problemer.

Først og fremst vil du kunne redusere tiden som brukes for å finne årsaken til problemet. Fordet andre vil det da ikke kreve ansettelse av flere ressurser ettersom at monitoreringen gir ettransparent og synlig bilde over infrastrukturen. Og for det tredje, dette vil også reduserenedetiden!

Med andre ord, bruk av moderne teknologi som bidrar til mindre ressursbruk gir automatiskavkastning. I tillegg gir det rom for å kunne bruke tiden mer effektivt på strategiske områder somvil være bidragsyter til topplinjevekst.

Minimering av hendelser og nedetid

Nettverksovervåking lar virksomheten ligge et steg foran! Gjennom full synlighet ogmonitorering kan IT-avdelingen bli varslet om potensielle problemer før de eskalerer.

Gjennom proaktiv overvåkning og varslinger har du full kontroll, og kan iverksette tiltak før eteventuelt avbrudd eller nedetid inntreffer, slik at hele organisasjonen kan opprettholdeproduktivitet.

Redusert supportering

Løpende supportering gjennom telefon, e-poster eller andre rapporteringssystemer er en viktigog til dels tidkrevende oppgave for en nettverksadministrator. Og tiden som blir brukt påsupportering er kostbart, men gjennom nettverksmonitorering kan dette reduseres betydelig.

Når nettverksmonitorering varsler om problemene før de oppstår, bidrar det til at problemenekan håndteres før de rekker å nå sluttbrukerene. På den måten kan virksomheten eliminere enrekke supporthenvendelser man ellers ville mottatt.

Sparer tid i å finne problemkilden

Å finne kilden til et problem er litt som å lete etter en nål i en høystakk. Du vet den er der, mendet kan ta enorme mange timer og ressurser å finne den. I tillegg kan det ta ekstra lang tid åfinne problemkilden dersom flere enheter i nettverket rapporterer om et avvik. Og ikke minst,hva om et distribuert nettverket er spredt over flere områder?

Med nettverksmonitorering har du tilgang til live diagnostiske data som kan lokalisere hverenhet og gi full oversikt, slik at du kan du spare tid og penger på å finne problemkilden.

Garanti gjennom tjenestenivåavtaler (SLA)

Det stilles tydelige forventninger til nettverkets oppetid, enten det håndteres av en tredjeparteller håndteres av virksomheten selv. Og dersom det ikke leveres heretter, medfører det enkeltstor misnøye internt, hos kunder og sluttbrukere.

Gjennom tjenestenivåavtaler (SLA) kan du sikre høyere forretningsverdi for virksomhetengjennom bedre styring av IT og IT-prosessene. En SLA-avtale bør inneholde noengrunnleggende retningslinjer for å sikre slik forretningsverdi:

  • Målene bør gjenspeile forretningsprioriteringene
  • De bør være målbare og rapporterbare
  • Målene er realistiske for begge parter
  • Det bør foreligge et insentiv for å sikre best mulig leveranse

Visste du forresten at nettverksmonitorering kan håndteres gjennom en plattform somautomatiserer vekk manuelle oppgaver og menneskelige feil?

Les mer vår egenutviklede driftautomasjonplattform, UpStacked.

Share:
...

SISTE innlegg